{"total":403,"stores": [ {"name":"Xsafe.vn","web_address":"47 Đường Số 2, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.824761138146!2d106.68712711406882!3d10.824718992288716!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528f066e9ac9d%3A0x3650e55af554e5fa!2zNDcgxJDGsOG7nW5nIFPhu5EgMiwgUGjGsOG7nW5nIDUsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557910266246!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"} ] }